Arrow2 20d72d22d91e90c5fb9075895e512ec7793f95e93bdf62bc691587eb6e351186

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników (dalej „Użytkownicy”) serwisu internetowego www.mustache.pl (dalej: „Serwis”) jak również do innych kategorii osób wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Usługodawca czyli Mustache sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534733, o kapitale zakładowym: 5 000 zł, NIP: 7010452233, REGON: 360315443 (dalej jako: „Usługodawca”).
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem, założenia konta w Serwisie, umożliwienia zawarcia i realizacji umów sprzedaży w ramach Serwisu, jak również obsługi zgłoszeń i reklamacji, dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi. Usługodawca może również przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych, gdy posiada stosowną zgodę lub gdy jest to dopuszczalne w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu. Przetwarzanie w celach marketingowych obejmuje w niektórych przypadkach profilowanie w celu lepszego dopasowania oferty, reklamy lub treści marketingowych. Szczegółowe informacje o celach, dla których przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, znajdują się w klauzuli informacyjnej Mustache. W związku z działalnością Serwisu dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane w celu realizacji następujących prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych):
  1. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu i podnoszenia jego jakości Serwisu,
  2. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu,
  3. zabezpieczenia Serwisu przed zagrożeniami związanymi z siecią Internet (np. ataki hakerskie).
 4. Dane kontaktowe osoby wyznaczonej przez Usługodawcę do koordynowania ochrony danych osobowych, to: daneosobowe@4funmedia.pl. Na powyższy adres e-mail można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę.
 5. Serwis umożliwia Użytkownikowi założenie konta (rejestracja). Użytkownik może założyć konto w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, które umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu.

Realizacja praw osób, których dotyczą dane osobowe.

 1. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z żądaniem/wnioskiem dotyczącym:
  1. potwierdzenia, że Usługodawca przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą (prawo dostępu do danych);
  2. sprostowania jej danych osobowych, które dotyczą Wnioskującego (prawo do sprostowania danych);
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które dotyczą Wnioskującego (prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych);
  4. przeniesienia dostarczonych przez Wnioskującego danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania ww. danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie gdy istnieją ku temu możliwości techniczne, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody) (prawo do przenoszenia danych);
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Wnioskującego (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Usługodawcy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego – w razie wniesienia takiego sprzeciwu dane nie będą już dalej przetwarzane dla celów takiego marketingu (prawo do sprzeciwu).
 2. Powyższe wnioski i żądania są realizowane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”). Powyższe oznacza, że w przypadkach wymienionych w przepisach RODO ww. uprawnienia nie będą przysługiwały osobie, której dotyczą dane osobowe. Ponadto, jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Usługodawca może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem (art. 12 ust. 5 RODO). Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter, spoczywa na Usługodawcy.
 3. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy (ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa) lub w postaci wiadomości e-mail na adres: daneosobowe@4funmedia.pl.
 4. W przypadku braku przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania ww. danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.
 5. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność, oznacza brak możliwości zrealizowania przez Usługodawcę złożonego wniosku, o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny.
 7. Wniosek jest rozpatrywany w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej Usługodawcy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Usługodawcę. Sposób postępowania ze złożonym wnioskiem konsultowany jest z działającym w ramach organizacji Usługodawcy koordynatorem ds. ochrony danych osobowych.
 8. Usługodawca przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej 3 (trzech) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Usługodawcy dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do 2 (dwóch) miesięcy, o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Usługodawca dochowa starań, aby termin nie ulegał ww. wydłużeniu.
 9. W ramach realizacji prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:
  1. cel przetwarzania,
  2. kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
  3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych (w przypadku, gdy dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – Wnioskujący może również żądać informacji o stosowanych informacje o odpowiednich zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem),
  4. planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,
  5. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle,
  6. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,
  7. informacje o prawie do żądania od Usługodawcy sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w przypadku, gdy takie prawo przysługuje),
  8. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W przypadku realizacji prawa dostępu do danych oraz prawa do ich przenoszenia do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego (komputerowego).
 11. Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać na adres e-mail koordynatora ds. ochrony danych osobowych: daneosobowe@4funmedia.pl. Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej doręczenia, o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący jest również informowany o fakcie otrzymania skargi. Informacja na temat skargi jest zamieszczana w ewidencji prowadzonej przez koordynatora ds. ochrony danych osobowych Mustache.

Cofnięcie zgody

 1. W Serwisie Użytkownicy mogą dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w określonym celu. W przypadku, gdy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody można dokonać kontaktując się z Usługodawcą pisemnie na adres siedziby lub drogą elektroniczną na adres e-mail: daneosobowe@4funmedia.pl, jak również – w przypadku niektórych zgód – za pomocą ustawień swojego konta w Serwisie lub (w przypadku zgód związanych z wykorzystaniem plików cookies – przez ustawienia przeglądarki).

Pozostałe informacje

 1. Usługodawca oświadcza, że dokłada należytych starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. W Serwisie wdrożone jest szyfrowanie przesyłanych danych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres wskazany w punkcie 1.4 powyżej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Pliki cookies i logi systemowe

 1. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym adresie IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym adresu IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu możliwości korzystania z Serwisu oraz na jego ulepszeniu.
 2. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają m.in.: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 3. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików typu cookies i korzystanie z Serwisów oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików typu cookies na zasadach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.
 4. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify) lub podobne technologie. Web beacons i podobne technologie pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon lub podobne narzędzie zostało zamieszczone, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
 5. Część plików cookies umieszczanych w urządzeniach Użytkowników służy celom marketingowym, w szczególności w celu wyświetlania reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników. W ramach Serwisu mogą być wyświetlane reklamy w oparciu o zachowania Użytkowników na innych stronach. Ponadto, dane o aktywności Użytkowników w Serwisie mogą być udostępniane podmiotom trzecim (pełna lista takich podmiotów znajduje się tutaj [link]), [PG1] które współpracują z Usługodawcą w zakresie działań marketingowych. Oznacza to m.in., że Użytkownik może zobaczyć na innych stronach reklamy, które są wyświetlane w oparciu o aktywność Użytkownika w Serwisie.
 6. Usługodawca informuje, że podmioty trzecie, o których mowa w pkt 1.24 powyżej, mogą mieć dostęp do Serwisu i przez to mogą umieszczać w urządzeniach Użytkownika swoje pliki cookies w celu wyświetlania reklam w Serwisie. Pliki cookies Usługodawcy oraz innych podmiotów umożliwiają również mierzenie, jak często Użytkownikowi wyświetlane są reklamy i jak efektywnie są prowadzone kampanie marketingowe.

Hosting

 1. Usługodawca, na podstawie pisemnej umowy, powierza przetwarzanie wszystkich danych osobowych podanych przez Użytkownika oraz innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce firmom hostingowym w celu prawidłowego wykonania przez ww. firmy czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem. Przekazanie danych tym firmom następuje automatycznie, z chwilą ich pozyskania w Serwisie.
 2. Informacje o pozostałych odbiorcach danych, czyli podmiotach którym mogą być ujawniane dane osobowe Użytkowników, są zamieszczone w klauzuli informacyjnej. [PG2] 
 3. Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 25 maja 2018 r.

 [PG1]Wstawić link do podmiotów współpracujących.

 [PG2]Link do klauzuli informacyjnej.

Sygnet 999682f670c823820469f1dea0791d7b53911f588eacafaa47f5e4b6798d60a6 Mustache.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Blue loader bf858f26b65a5e7f970b8dcc299b009e3144531a9a2dad50a32465ed01f5ca21