Produkty (0 )

Brak produktów w koszyku!

Wartość koszyka: 0,00 zł

Kontynuuj zakupy Zobacz koszyk

 

§ 1. DEFINICJE

 

1. Anulowanie Zamówienia – możliwość rozwiązania Umowy Sprzedaży lub braku akceptacji jej zawarcia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy lub Usługodawcy, wskazanych w Regulaminie; w razie anulowania Zamówienia, Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną wiadomość o anulowaniu wraz z podaniem podstawy takiego działania;

2. Czas realizacji zamówienia - czas, w którym Zamówienie jest kompletowane, a następnie wydane Dostawcy; czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy (czyli czasu pomiędzy wydaniem Towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi a jego wydaniem Kupującemu);

3. Dostawca – firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w ramach Usługi;

4. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);

5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6. Kontakt – sposoby porozumiewania się z konsumentem i kontakt z Usługodawcą, możliwy poprzez:

a)     adres e-mail - info@mustache.pl,

b)     numer telefonu - +48 22 262 62 26,

c)     adres miejscowy - ul. Twarda 18; 00-105 Warszawa; Polska

7. Konto – dedykowana Użytkownikowi i modyfikowalna część Serwisu tworzona po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji; może oznaczać Konto Kupującego lub Konto Sprzedawcy;

8. Koszyk - integralna część Serwisu i systemu zakupowego, w której Kupujący zatwierdza warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności;

9. Kupujący – Użytkownik nabywający Towary za pośrednictwem Serwisu od Sprzedawcy;

10. Newsletter - bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną za pomocą, której Serwis informuje Użytkowników o nowych materiałach i wydarzeniach pojawiających się w ramach działalności Serwisu, poprzez cykliczne przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego;

11. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, stanowiący ogólne warunki Umów;

12. Rejestracja – procedura dokonywana przez Użytkownika zgodnie ze wskazaniami Regulaminu i formularza rejestracyjnego w celu korzystania z określonych funkcji Serwisu;

13. Serwis – platforma sprzedażowa dostępna pod adresem www.mustache.pl, www.mustachewarsaw.com, www.mustachewarsaw.pl, www.mustachestore.pl, www.mustasz.pl, www.moustache.pl, której właścicielem i administratorem jest Usługodawca.

14. Sklep Sprzedawcy lub Sklep – wydzielona Sprzedawcy część Serwisu, w której Sprzedawca zamieszcza swoje Towary oraz Treści i poprzez którą zawiera Umowy Sprzedaży, będąca jednocześnie jedną z funkcjonalności Usługi;

15. Sprzedawca – zarejestrowany Użytkownik, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową sprzedaży Towarów na rzecz, którego Usługodawca świadczy Usługę;

16. Towar – produkt zamieszczany na Serwisie przez Sprzedawcę w jego Sklepie, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu; obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu Internetowego jest tylko wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny;

17. Treści - wszelkiego rodzaju materiały hostowane przez Usługodawcę (np. materiały tekstowe, grafika, zdjęcia, dźwięk, materiały audiowizualne, elementy interaktywne i inne dane, w tym utwory i ich opracowania w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), które Sprzedawca może zamieszczać na Serwisie i swoim Sklepie w formie elektronicznej przy użyciu Usługi.

18. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, zawarta na warunkach określonych Regulaminem pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Serwisu;

19. Umowa świadczenia Usługi – umowa zawierana na czas nieokreślony pomiędzy Sprzedawcą a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu o treści określonej Regulaminem, polegająca na świadczeniu zweryfikowanemu i zarejestrowanemu Sprzedawcy funkcjonalności Serwisu;

20. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na hostowaniu przez Usługodawcę Towarów i Treści oraz prowadzeniu Konta na warunkach wskazanych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu oraz na udostępnianiu Sprzedawcy narzędzi umożliwiających zawieranie i realizację przez Sprzedawcę z Kupującymi Umowy Sprzedaży Towarów;

21. Usługodawca – spółka Beard sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie al. Ujazdowskie 37/3, 00-540, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000495947; NIP 521-366-64-93, będąca właścicielem i administratorem Serwisu;

22. Użytkownik – osoba prawna lub inny podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie korzysta z funkcjonalności Serwisu oraz na rzecz, którego świadczone są przez Usługodawcę usługi drogą elektroniczną; może oznaczać Kupującego lub Sprzedawcę;

23. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków.

 

§ 2. ZASADY OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy.

2. Serwis dostarcza narzędzi dla sprzedaży detalicznej Towarów na terytorium Rzeczpospolitej Polski, w szczególności odzieży, obuwia, akcesoriów i produktów designu, za pośrednictwem sieci Internet. W tym celu Serwis Internetowy dostarcza Użytkownikom infrastrukturę teleinformatyczną w postaci przechowywania danych przekazanych przez ich Użytkowników i udostępnianiu ich osobom trzecim, korzystającym z Internetu, w szczególności w formie prowadzenia Konta Użytkownika, przechowywania i udostępniania przez Użytkowników Treści oraz korzystania z funkcjonalności Serwisu Internetowego.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę są bezpłatne, z zastrzeżeniem § 18 Regulaminu.

4. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Serwisu, a także - na żądanie Użytkownika - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego Serwisu.

5. Użytkownik akceptuje Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. W razie braku jego akceptacji Użytkownik nie może korzystać z Serwisu.

6. Informacje zawarte w Serwisie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

7. W celu korzystania z Serwisu i realizacji Zamówienia, po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne:

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet

b) zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej (np. Internet Explore, Chrome, FireFox, Opera, Safari) z włączoną obsługą JavaScript, animacji flash i SSL.

c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

d) rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

8. Użytkowników obowiązuje zakaz:

a) dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;

c) korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Administratora oraz innych Użytkowników.

9. Usługodawca podejmuje działanie mające na celu usunięcie naruszeń niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia przez Użytkowników i osoby trzecie o naruszeniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu lub zasad współżycia społecznego. Zgłoszenia należy kierować do Usługodawcy w każdym przypadku nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania, w sposób wskazany w Kontakcie. Szczególne postanowienia w tym zakresie zostały uregulowane w § 13 Regulaminu.

10. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.

11. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

12. W ramach prowadzenia Serwisu, Usługodawca zastrzega sobie prawo promocji produktów i usług podmiotów niebędących Użytkownikami.

 

§ 3.  REJESTRACJA KUPUJĄCEGO

 

1. Kupujący tworzy Konto w celu realizacji Zamówienia, zapisania w Serwisie i modyfikacji danych teleadresowych i podglądu historii Zamówień. W tym celu Kupujący dokonuje procedury Rejestracji.

2. Kupujący zyskuje status zarejestrowanego Użytkownika w następstwie wykonania niezbędnych czynności rejestracyjnych w Serwisie według interaktywnego formularza (w szczególności podania swoich prawdziwych i poprawnych danych), stosując się do komunikatów wyświetlanych na stronie Serwisu podczas procedury.

3. Z chwilą uaktywnienia przycisku „Utwórz konto”, zostaje zawarta na czas nieokreślony, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną prowadzenia Konta, opcjonalnie Newslettera, z Usługodawcą. Kupujący może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie, poprzez wysłanie takiego oświadczenia do Usługodawcy. Konto zostanie usunięte niezwłocznie.

4. W procesie Rejestracji, Kupujący podaje login oraz hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Kupujący nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.

5. Po dokonaniu Rejestracji, każdorazowe logowanie następuje przy użyciu danych wskazanych przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym. Kupujący opuszczając Serwis, każdorazowo powinien wylogować się z Konta.

6. Konto zawiera informacje podane przez Kupującego podczas Rejestracji. Zalogowany Kupujący ma wgląd do swoich danych, może je modyfikować oraz może w każdym momencie usunąć Konto wraz ze wszystkimi danymi osobowymi poprzez zgłoszenie takiego żądania Administratorowi. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w § 15 Regulaminu.

7. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta.

 

§ 4. ZAMÓWIENIE

 

1. Zamówienia można składać tylko drogą elektroniczną poprzez Sklep Sprzedawcy, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, iż ich realizacja odbywa się w Dni Robocze.

2. Składać Zamówienia mogą tylko Kupujący, którzy posiadają status zarejestrowanego Użytkownika.

3. Kupujący sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka, Towary znajdują się na liście Zamówienia. Przy każdym Towarze wskazana jest ilość sztuk zamówionych produktów, którą można dowolnie modyfikować.

4. Po dokonaniu wyboru Towarów, Kupujący potwierdza dane adresowe oraz wybiera formę płatności za Zamówienie.

5. Po skompletowaniu Zamówienia, Kupujący zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie wirtualnego przycisku – „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

6. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący ma możliwość jego modyfikowania poprzez system sprzedażowy Serwisu.

7. Każdorazowo, przez wysłaniem Zamówienia Usługodawcy i Sprzedawcy, Kupującemu wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. główne cechy świadczenia i łączna cena.

8. Kupujący może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem, poprzez niezwłoczny, bezpośredni (telefoniczny lub elektroniczny) kontakt ze Sprzedawcą lub Usługodawcą.

9. Informacje prezentowane w Serwisie stanowią zaproszenie do składania ofert przez Kupujących. Złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie przesłania na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę za pomocą systemu teleinformatycznego Usługodawcy.

10. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Kupujący poprawnie uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być przesłany. Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym niezwłocznie, gdy dane te nie są kompletne. Jeżeli kontakt z winy Kupującego nie jest możliwy, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie lub odstąpić od umowy.

11. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu oraz dołączane jest do wysyłanego Towaru. Kupującemu, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy. Kupujący ma do nich również swobodny dostęp z poziomu zalogowania na swoim Koncie.

12. Jeżeli Kupujący w ciągu 3 (trzech) Dni Roboczych nie otrzyma potwierdzenia złożenia Zamówienia, przestaje być on związany złożoną ofertą.

13. Czas realizacji zamówienia Towaru wynosi od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) Dni Roboczych, z zastrzeżeniem Towaru spersonalizowanego (wykonanego na indywidualne zamówienie). Dokładny Czas realizacji Zamówienia podany jest przy każdym Towarze, na dedykowanej mu podstronie w Sklepie Sprzedawcy. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po:

a) opcja płatność przy odbiorze - po złożeniu Zamówienia,

b) przelew bankowy (tradycyjny) – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,

c) pozostałe – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.

14.  Serwis realizuje Zamówienia na terenie Polski. Wysyłka możliwa jest również zagranicę.

                                                                                                                                                                    

§ 5. CENY I OGRANICZENIA PŁATNOŚCI

 

1. Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami wskazanymi w podsumowaniu Zamówienia.

2. Cena wiążąca Użytkownika wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Usługodawcy.

3. Użytkownik może wybrać jedną z następujących form płatności:

a) płatność online kartą płatniczą;

b) płatność przelewem tradycyjnym;

c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu;

d) płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności PayU.pl, obsługiwanego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.

4. Płatności realizowane są za pośrednictwem Usługodawcy. Zlecona przez Kupującego płatność przesyłana jest na rachunek Usługodawcy, który następnie przekazuje ją Sprzedawcy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

5. Jeżeli w terminie 7 (siedem) Dni Roboczych od daty przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, Użytkownik nie dokona zapłaty, Sprzedawca może anulować Zamówienie lub odstąpić od Umowy.

6. W razie wpłaty dokonanej Usługodawcy jako pełnomocnikowi Sprzedawcy, w przypadku anulowania Zamówienia (braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub jej rozwiązanie), Usługodawca dokona zwrotu wpłaty w terminie 14 (czternastu) Dni Roboczych od dnia powzięcia wiadomości o anulowaniu Zamówienia na numer konta podany przez Zamawiającego. Sprzedawca ma obowiązek poinformować Usługodawcę niezwłocznie o anulowaniu Zamówienia.

7. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT na żądanie Klienta. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego zamówienia.

8. Ceny podane w Serwisie mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towaru). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Kupującego, który złożył ofertę w sposób wskazany w § 4 Regulaminu przed dokonaniem zmiany cenowej. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu.

 

§ 6. WYSYŁKA

 

1. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta spośród opcji udostępnianych przez Usługodawcę. Dostarczanie Towaru ograniczone jest do form wskazanych w formularzu Zamówienia.

2. Koszt dostawy ponosi Kupujący. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i doliczany jest do kwoty Zamówienia w podsumowaniu, po wybraniu przez Kupującego opcji dostawy. Jeżeli w jednym Zamówieniu znajduje się Towar od różnych Sprzedawców, koszty dostawy liczony jest od każdego Sprzedawcy oddzielnie.

3. Dostawę zleca Usługodawca.

4. Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia. Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie kwoty wartości Zamówienia, chyba że Użytkownik wybrał płatność za pobraniem.

5. Dostawa na terenie Polski trwa od 1 (jednego) do 3 (trzech) Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę. Dostawa do kraju na terenie Unii Europejskiej lub innego ustalana jest indywidualnie, po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą.

6. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Kupującego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

 

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy przez Konsumenta w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

2. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.

4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Uznaje się, iż zerwanie metki jubilerskiej nie jest konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów m.in. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

7. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

 

§ 8. REKLAMACJA

 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi Towarów bez wad. Sprzedawca oraz Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy.

2. Reklamacje należy składać na adres pocztowy wskazany w kontakcie Usługodawcy. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar winien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.

3. Usługodawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.

4. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacje na działalność Usługodawcy należy składać na adres pocztowy lub mailowy wskazany w Kontakcie.

 

§ 9.  REJESTRACJA SPRZEDAWCY

 

1. Przedsiębiorca uzyskuje status zarejestrowanego Sprzedawcy w następstwie:

a) wykonania niezbędnych czynności rejestracyjnych w Serwisie według interaktywnego formularza (w szczególności podania swoich prawdziwych i poprawnych danych), stosując się do komunikatów wyświetlanych na stronie Serwisu podczas procedury;

b) przejścia procedury weryfikacji zgłoszenia,

c) zaakceptowania przez Usługodawcę oferty zawarcia Umowy świadczenia Usługi.

2. Przez aktywowanie przycisku „Wyślij Zgłoszenie”, projektant składa oświadczenie woli zawarcia Umowy świadczenia Usługi.

3. Z chwilą potwierdzenia utworzenia Konta Sprzedawcy, pomiędzy Usługodawcą a Sprzedawcą, zostaje zawarta Umowa świadczenia Usługi na czas nieoznaczony.

4. Usługodawca może odmówić zawarcia Umowy świadczenia Usługi bez podania przyczyny.

5. W procesie Rejestracji, projektant podaje dane osobowe, w tym adres e-mail oraz hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Sprzedawca nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.

6. Na podstawie Umowy świadczenia Usługi tworzony jest dla Sprzedawcy jego indywidualny Sklep. Sprzedawca gwarantuje i odpowiada w całości za poprawność oraz aktualność stanu swojego Sklepu, w szczególności zamieszczanych na nim Towarów i Treści.

7. Konto zawiera informacje podane przez Sprzedawcę podczas Rejestracji. Zalogowany Sprzedawca ma wgląd do swoich danych, może je modyfikować oraz może usunąć Konto wraz ze wszystkimi danymi osobowymi poprzez zgłoszenie takiego żądania Usługodawcy. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych podane są w § 15 Regulaminu.

8. W przypadku podania nieprawidłowych informacji w procesie Rejestracji, po aktywowaniu przycisku „Wyślij Zgłoszenie”, projektant może poprawić błędy poprzez niezwłoczne poinformowanie Usługodawcy w sposób wskazany w Kontakcie.

9. Sprzedawca zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieuprawnionego dostępu do Konta Sprzedawcy, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej Usługodawcy.

 

§ 10. SZCZEGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

 

1. Usługodawca udostępnia Usługę z zastrzeżeniem niniejszych warunków, a Sprzedawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż niespełnienie któregokolwiek z nich, będzie stanowiło naruszenie Regulaminu. Przede wszystkim, Sprzedawca wyraża zgodę na procedurę sprzedaży określoną niniejszym Regulaminem i oświadcza, iż zgodnie z nią będzie zawierał Umowy Sprzedaży.

2. Sprzedawca w ramach Usług ma możliwość:

a) zamieszczać Towary i dotyczące ich Treści na serwerach Usługodawcy, a następnie umożliwiać ich publikację,

b) zawierać Umowy Sprzedaży,

c) nadawać przesyłki kurierem.

3. W tym celu Usługodawca udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną. Usługodawca nie ingeruje przy tym w publikację Towarów i dotyczących ich Treści.

4. Sprzedawca ma obowiązek i gwarantuje:

a) prowadzenie sprzedaży Towarów i wykonywanie Umów Sprzedaży zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisami prawa, wykonywanie obowiązków informacyjnych, w tym wymaganych prawem konsumenckim, dotyczących Towarów i swoich usług, zaś w szczególności poprawne wykonywanie obowiązków związanych z prawem odstąpienia od umowy przez Konsumentów, o którym mowa również w § 7 Regulaminu;

b) dochowywanie wszelkich terminów wymaganych treścią Regulaminu oraz przepisami prawa, w szczególności Czasu realizacji Zamówienia i zwrotu świadczenia w razie odstąpienia od umowy;

c) sprzedaż Towarów nieużywanych, dopuszczonych do obrotu z dochowaniem wszelkich obowiązków wymaganych prawem, w tym spełniających wymagane prawem normy dla tego rodzaju produktów, oraz wolnych od wad fizycznych oraz prawych,

d) opatrzenie i opisanie Towarów w sposób zgodny z prawdą i prawem, kompletny i nie wprowadzający w błąd Użytkowników, oraz zamieszczenie Towaru w kategorii najściślej odpowiadającej danemu produktowi;

e) sprzedaż Towarów spełniających warunki wskazane treścią Regulaminu, w tym zgodne z profilem Serwisu i firmą Usługodawcy;

f) dołączanie do Towarów wymaganych prawem dokumentów, w tym księgowych, potwierdzających istotne elementy Umowy Sprzedaży oraz wzór odstąpienia od umowy,

g) wydanie Towaru przewoźnikowi prawidłowo zaadresowanego i zabezpieczonego przed uszkodzeniem w trakcie transportu;

h) przetwarzanie danych osobowych Kupujących zgodnie z § 15 Regulaminu;

i) Sprzedawca nie będzie prowadził promocji innych firm o profilu zbliżonym do działalności Usługodawcy oraz nie będzie zachęcał w jakikolwiek sposób Kupujących do zawierania Umów Sprzedaży poza Serwisem.

5. Sprzedawca wie i wyraża na to zgodę, iż potwierdzenie Zamówienia przesłane Kupującemu przez Usługodawcę, stanowi przyjęcie oferty Kupującego przez Sprzedawcę.

6. Usługodawca zastrzega możność aktualizacji funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, o ile wprowadzanie zmian nie będzie stanowić ich pogorszenia dla Sprzedawców, a także nie wpłynie na zakres praw i obowiązków Sprzedawców. Aktualizacja funkcjonalności Serwisu nie jest obowiązkiem Usługodawcy.

7. Z tytułu korzystania z Serwisu, Sprzedawcy nie należy się wynagrodzenie, w szczególności za udzielone zgodnie z Regulaminem licencje.

8. Naruszenie postanowień Regulaminu może pociągnąć za sobą, według dowolnego uznania Usługodawcy, następujące skutki:

a) ostrzeżenie skierowane do Sprzedawcy przez Usługodawcę,

b) usunięcie Towarów i dotyczących ich Treści,

c) usunięcie lub zawieszenie Konta wraz ze wszystkimi umieszczonymi w jego ramach Towarami i Treściami,

d) uniemożliwienie Sprzedawcy dokonania powtórnej Rejestracji.

9. Sprzedawca, którego Konto zostało usunięte lub zawieszone, musi posiadać zgodę Usługodawcy na ponowną Rejestrację.

10. Sprzedawca, którego Treść lub Konto zostało usunięte z powodu naruszenia praw innej osoby lub postanowień Regulaminu, w tym w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji, może odwołać się od takiej decyzji drogą wskazaną w Kontakcie.

11. Niezależnie od powyższego, Usługodawca jest uprawniony do dalszych, prawem przewidzianych działań, w szczególności do zawiadomienia odpowiednich organów państwowych, właściwych w sprawach zapobiegania i ścigania danego rodzaju przestępstw.

12. Przelew przez Usługodawcę na Sprzedawcę jakiejkolwiek wierzytelności związanej z Usługą nie wymaga jego zgody.

13. Usługodawca odpowiada wobec Sprzedawcy tylko na podstawie winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. W pozostałym zakresie ponosi odpowiedzialność w zakresie wskazanym w § 17 Regulaminu.

 

§ 11. ZAKOŃCZENIE UMOWY

 

1. Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie oraz umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną obowiązują Użytkownika do czasu ich wypowiedzenia przez niego lub Usługodawcę na podstawie niżej określonej, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta i Sklepu z Usługodawcą bez podania przyczyny z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez oświadczenie woli rozwiązania umowy wysłane na adres e-mail wskazany w Kontakcie.

3. Użytkownik może wypowiedzieć umowę subskrypcji Newslettera w sposób wskazany w § 16 Regulaminu. Użytkownik może wypowiedzieć inne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym interaktywnych formularzy, przez zaniechanie korzystania z nich.

4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze Sprzedawcą bez podania przyczyny z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez oświadczenie woli rozwiązania umowy wysłane na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji.

5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem, także poprzez usunięcie Konta Użytkownika, w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji:

a) naruszenia przez Użytkownika warunków umowy i Regulaminu,

b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników, osób trzecich lub Usługodawcy,

c) gdy Usługodawca na podstawie przepisów obowiązującego go prawa ma obowiązek wypowiedzieć umowę.

6. Rozwiązanie umowy na warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie nie wpływa na zawarte Umowy Sprzedaży i wynikające z nich płatności.

 

§ 12. TOWARY I TREŚCI

 

1. Zarejestrowany Sprzedawca może publikować i rozpowszechniać Towary oraz Treści.

2. Sprzedawca utrzymuje wszystkie prawa do przekazanych Towarów i Treści, z zastrzeżeniem przyznanych Usługodawcy ograniczonych praw licencyjnych, zgodnie z § 14 Regulaminu.

3. Sprzedawca oświadcza, iż ponosi nieograniczoną odpowiedzialność związaną z publikacją i rozpowszechnianiem Towarów oraz Treści.

4. Usługodawca nie firmuje żadnych Towarów i Treści.

5. Sprzedawca publikując i rozpowszechniając Towary oraz Treści oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich, w szczególności oświadcza, iż osoby, których wizerunek zamieścił w Serwisie, udzieliły mu na to odpowiedniego zezwolenia.

6. Sprzedawca publikując i rozpowszechniając Towar oraz Treści oświadcza, iż jest władny zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa do udzielenia Usługodawcy ograniczonych praw licencyjnych określonych w Regulaminie, a wykonywanie praw przez Usługodawcę zgodnie z zakresem tych licencji nie naruszy praw osób trzecich.

7. Sprzedawca nie może publikować i rozpowszechniać w Serwisie Towarów oraz Treści czy przybierać nazwę Użytkownika, które w szczególności mogą:

a) naruszać prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich,

b) upowszechniać łamanie praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, w tym wskazywać metody ułatwiające dokonywanie naruszeń tych praw lub zachęcać do takich zachowań,

c) mieć charakter erotyczny lub z innych powodów nieodpowiedni dla osób poniżej 18 roku życia,

d) zawierać groźby, nawoływać do agresji czy zawierać elementy bezpodstawnej przemocy,

e) stanowić materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych,

f) być w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami "netykiety".

g) zawierać wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,

h) promować inne strony internetowe.

8. Sprzedawca zobowiązuje się, iż w sytuacji wystąpienie przeciwko Usługodawcy podmiotu trzeciego z roszczeniami dotyczącymi zamieszczonych przez Sprzedawcę Towarów i Treści, Sprzedawca ten wstąpi w miejsce Usługodawcy do sprawy oraz przejmie wszelkie koszty związane ze sprawą, w tym koszty ewentualnego postępowania sądowego i ustalone w drodze ugody lub zasądzone kwoty odszkodowań czy kar. W przypadku gdyby Usługodawca spełnił takie roszczenia, Sprzedawca będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych z tego tytułu przez Usługodawcę kosztów, w szczególności kosztów pomocy prawnej.

 

§ 13. POLITYKA W ZAKRESIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I INNYCH NARUSZEŃ

 

1. W ramach niniejszej polityki Usługodawca uniemożliwia dostęp do danych o charakterze bezprawnym, jak również może uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług w przypadku potwierdzenia faktu dopuszczenia się przez Użytkownika powtórnego naruszenia.

2. Wszelkie materiały Serwisu, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Serwisie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy lub Usługodawcy. Użytkownik nie może rozpowszechniać elementów Serwisu oraz Treści, do których nie ma praw, bez pozyskania zezwolenia Usługodawcy lub osób upoważnionych, w szczególności Użytkownik nie może kopiować, nadawać, wyświetlać, sprzedawać, licencjonować, ani w inny sposób rozporządzać Treściami.

3. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli umieszczanych przez Użytkowników Towarów i Treści.

4. Użytkownikowi zabrania się przesyłania i rozpowszechniania Treści, do których nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień niezbędnych do ich rozpowszechniania w sieci Internet.

5. Użytkownik ma obowiązek ponoszenia wymaganych opłat, które należą się twórcy, wykonawcy lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi z tytułu zamieszczania w Serwisie Internetowym utworu.

6. Usługodawca posiadający wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze Treści niezwłocznie podejmuje działanie w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do takiej Treści.

7. Usługodawca przyjmuje zawiadomienia o naruszeniu praw własności intelektualnej wysłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną, na adres wskazany w Kontakcie.

8. Zawiadomienie o zarzucanym naruszeniu praw własności intelektualnej powinno zawierać następujące informacje: wskazanie utworu chronionego prawem własności intelektualnej, któremu zarzuca się naruszenie tych praw lub w przypadku, gdy jedno zawiadomienie dotyczy wielu utworów chronionych, dokładny wykaz takich utworów oraz okoliczności wskazujące na podstawy naruszenia praw wyłącznych, dane kontaktowe osoby zgłaszającej, jak również deklarację działania w dobrej wierze w zakresie przeświadczenia, że wskazane Treści są bezprawne.

9. W następstwie otrzymania zawiadomienia, zgłaszana Treść jest badana, a na ten czas dostęp do niej zostaje uniemożliwiony.

10. Usługodawca usunie Treści naruszające prawa własności intelektualnej w stosunku, do których zarzuty są uzasadnione.

11. Firma Mustache oraz wszelkie związane z nią dobra i przedmioty własności intelektualnej należą do Usługodawcy, zaś posługiwanie się nimi przez Użytkowników wymaga zgody Usługodawcy.

 

§ 14. LICENCJE

 

1. Zamieszczając na Serwisie Towary i Treści, Sprzedawca udziela Usługodawcy nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji z prawem sublicencji na czas nieokreślony na korzystanie i rozporządzanie w części lub w całości daną Treścią lub Towarem, w szczególności wchodzącymi w ich zakres utworami i znakami towarowymi należącymi do Sprzedawcy, w zakresie niezbędnym dla świadczenia, rozpowszechniania i promocji Serwisu i Usług, w tym opracowywanie na jej podstawie utworów zależnych, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Powyższa licencja nie wygasa z chwilą usunięcia przez Sprzedawcę z Serwisu Treści lub Towaru, której dotyczy.

 

§ 15. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są przez Usługodawcę (tj. Mustache Warsaw sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Ujazdowskie 37/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000458142, posługującą się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej NIP 521-364-70-76), który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO). Zgodnie z zasadami określonymi w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. ( dalej „RODO”). Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w formie e-mail info@mustache.pl lub poprzez kontakt telefoniczny 22 290 39 93.

2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres 5 lat, a potem będą usuwane, o ile dalsze ich przetwarzanie nie wynika z innej podstawy prawnej.

3. Aby świadczyć usługę Newslettera, Usługodawca przetwarza tylko nazwy adresów e-mail Użytkowników.

4. Dane osobowe, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, login, a także adres IP komputera, z którego złożono Zamówienie lub zarejestrowano Konto, będą przetwarzane w celu:

a) realizacji przepisów prawa,

b) utworzenia Konta, realizacji Zamówień, świadczenia usługi Newslettera, rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy.

5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych wymaga odrębnej zgody, na potrzeby Newslettera oraz przesyłanie ofert handlowych na wskazany adres mailowy.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, może uniemożliwić wykonywanie usług przez Usługodawcę lub Sprzedawcę, w tym realizację Zamówienia albo prowadzenia Konta Użytkownika.

7. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres e-mail lub miejscowy Usługodawcy lub Sprzedawcy podany na wstępie.

8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. b, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Usługobiorcy.

9. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji usług i umowy (w tym Sprzedawcy, firmie księgowej lub firmie kurierskiej). Podmiot przetwarzający dane osobowe Klientów, w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać od wejścia w życie RODO dane osobowe Klientów, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej, zgody Sprzedawcy.

Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:

a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

10. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą osoby, której dane dotyczą.

11. Użytkownikowi przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych lub poprzez edycję danych konta,

b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia zarówno z systemu Usługodawcy, jak i z baz podmiotów, współpracujących z Usługodawcą, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

12.  Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

13.  Usługodawca i Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

14. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Usługodawcę lub Sprzedawcę, na skutek wypowiedzenia czy odmowy akceptacji zmian Regulaminu, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do stwierdzenia naruszenia i dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz Regulaminu,

15. W celu prawidłowego działania serwisu, Usługodawca korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to pakiety informacji, za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych, i które zapisywane na urządzeniu Użytkownika, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Cookies mogą pochodzić od administratora Serwisu lub mogą być to cookies zewnętrzne, czyli zamieszczane przez partnerów administratora za pośrednictwem strony Serwisu.

16. Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na ustawienia wyłączające zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

17. Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

18. Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

19. Serwis wykorzystuje pliki cookies do:

a) utrzymywania sesji użytkownika (pliki własne),

b) dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika (pliki własne),

c) zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne),

d) tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne),

e) łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne),

f) wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).

20. Serwis wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies:

a) sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji użytkownika;

b) stałe – zakończenie sesji użytkownika nie powoduje ich usunięcia.

21. Każdy użytkownik i w każdym czasie może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej.

22. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy Rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Użytkownik wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

23. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.

24. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkowników.

 

§ 16. NEWSLETTER

 

1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik wykonuje następujące czynności:

a) zamawia poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie www.mustache.pl oraz podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera,

b) dokonuje akceptacji treści Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę zbioru danych osobowych zawartych w Formularzu dla świadczenia usługi Newslettera w celach marketingowych oraz na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera,

c) uaktywnia przycisk „Zapisz”.

3. Użytkownik może również subskrybować Newsletter podczas aktywacji Konta.

4. Z chwilą uaktywnienia przycisku „Zapisz” lub „Utwórz Konto”, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.

5. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji.

6. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych w stopniu odpowiadającym zagrożeniom bezpieczeństwa usługi Newslettera. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w § 15.

7. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Usługodawcę jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać.

 

§ 17.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

1. W ramach realizacji Usług i świadczenia innych funkcjonalności Serwisu, Usługodawca zapewnia techniczną sprawność i poprawność działania Serwisu i za niniejsze jest odpowiedzialny.

2. Żadne postanowienie Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy za szkody, które według przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie podlegają wyłączeniu lub ograniczeniu.

3. Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

a) za niemożność zawarcia lub realizacji Umowy Sprzedaży, w tym za utracone przez Sprzedawcę korzyści chyba, że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej Usługodawcy.

b) za szkody wynikłe z korzystania przez Użytkowników z Serwisu sprzecznego z normalnym korzystaniem zgodnym z jego przeznaczeniem i wynikające z nieprawidłowego korzystania przez Użytkownika z Usług,

c) za Treści i Towary umieszczane przez Sprzedawców, w tym za szkody związane z zamieszczeniem Treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa czy dobrymi obyczajami,

d) z tytułu naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich poprzez korzystanie z Serwisu Internetowego, w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,

e) za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji rozpowszechnionych przez innych Użytkowników w Serwisie Internetowych,

f) za szkody wynikłe z usunięcia Treści zamieszczonych przez Użytkownika sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

g) za szkody wynikłe z niedotrzymania przez Użytkownika ochrony właściwych danych Konta oraz z nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad bezpieczeństwa korzystania z sieci Internet.

4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczone Towary i Treści w razie zawiadomienia zgodnego z § 13 Regulaminem.

5. Z uwagi na fakt, iż stronami Umowy Sprzedaży jest Kupujący oraz Sprzedawca, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tej Umowy przez którąkolwiek ze stron.

6. Powyższe postanowienia Regulaminu nie wyłączają prawa Usługodawcy do dochodzenia od Użytkownika odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

§ 18. KOSZTY I PROWIZJE

 

1. Na czas trwania Usługi, Sprzedawca udziela Usługodawcy pełnomocnictwa do przyjmowania w jego imieniu od Kupujących ceny Towaru oraz kosztów dostawy, a także do dokonywania, w jego imieniu zwrotów na rzecz Kupującego ceny Towaru lub kosztów dostawy.

2. Usługodawca, jako pełnomocnik nie jest drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu Sprzedawcy. Pełnomocnictwo obejmuje upoważnienia do udzielania pełnomocnictw dalszych.

3. Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu Umowy świadczenia Usługi w wysokości prowizji odliczanej od każdej zawartej za pośrednictwem Serwisu Umowy Sprzedaży. Prowizja, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, wynosi 35% ceny Towaru ustalonej w Umowie Sprzedaży.

4. Sprzedawca wyraża zgodę na potrącenie przez Usługodawcę prowizji, o której mowa powyżej, z kwoty Zamówienia uiszczonej przez Kupującego Usługodawcy.

5. Rozliczenie pomiędzy Usługodawcą a Sprzedawcą następuje poprzez wypłatę na rachunek bankowy Sprzedawcy wartości Zamówienia po potrąceniu prowizji. Rozliczenie za łączną wartość sprzedanych Towarów następuje do 7 (siedmiu) dni od wystawienia faktury przez Usługodawcę. Faktura wystawiana jest po 14 (czternastu) dniach od dostarczenia Towaru do Kupującego w dwóch transzach rozliczeniowych: 1 (pierwszego) i 15 (piętnastego) dnia miesiąca. W przypadku kiedy dni te wypadają w dni ustawowo wolne od pracy, rozliczenie jest wykonywane w najbliższym następnym dniu roboczym. 

6. Rozliczeniu podlegają jedynie opłacone Zamówienia oraz te, które mają podaną przez Sprzedawcę datę wysyłki Towaru. Usługodawca przyjmuje, że w przypadku braku podanej daty wysyłki Towaru, Sprzedawca nie zrealizował Zamówienia.

7. Usługodawca może obniżyć wartość prowizji w przypadku:

a) osiągnięcia przez Sprzedawcę wysokich obrotów z tytułu łącznej ilości sprzedawanych produktów w miesięcznym cyklu rozliczeniowym,

b) gdy cena Towaru wynosi równowartość 500 złotych lub więcej,

c) indywidualnych uzgodnień pomiędzy Usługodawcą a Sprzedawcą.

8. Na żądanie Sprzedawcy, Usługodawca wystawi w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w którym żądanie nastąpiło, fakturę VAT za pobraną prowizję. Sprzedawca wyraża zgodę na wystawienie faktury w formie elektronicznej. Faktura dostępna będzie w formacie PDF do pobrania z Konta Sprzedawcy.

 

§ 19. ZMIANA REGULAMINU

 

1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, w szczególności prawnych lub technicznych.

2. Użytkownicy zarejestrowani zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany podczas Rejestracji, wysłanej na 14 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Pozostali Użytkownicy zostaną poinformowani w komunikacie na stronie głównej Serwisu, widocznym na 14 dni przez wejściem w życie nowego Regulaminu.

3. Użytkownik ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu.

4. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik wypowiada umowy świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

 

§ 20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.

2. Postanowienia Regulaminu nie mogą uchybiać bezwzględnie obowiązującym przepisom, w szczególności regulującym prawa konsumentów. Jeżeli postanowienie Regulaminu narusza taki przepis lub przepisy, Usługodawca oraz Sprzedawca nie stosuje go w umowach z Konsumentami.

3. W razie sporu ze Sprzedawcą, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Sprzedawcy, w zależności od woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Jeżeli spór dotyczy wady Towaru, należy mieć na uwadze, iż skorzystanie z ADR możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego u Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego.

4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca może kierować do niego powiadomienia, w szczególności o zmianie Regulaminu.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż niewykonanie przez Usługodawcę uprawnień przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu lub prawa przysługującego Usługodawcy na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie stanowi zrzeczenia się ich przez Usługodawcę, a takie uprawnienia i prawa pozostaną dyspozycyjne dla Usługodawcy.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego oraz prac naprawczych, mogących powodować okresowe, nie dłuższe jednak niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny, ograniczenie lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z określonych funkcjonalności bądź całego Serwisu. W tym celu nie jest konieczna zgoda Użytkowników.

8. Czasowe zawieszenie funkcjonalności Serwisu nie oznacza woli rozwiązania przez Usługodawcę umów z Użytkownikami.

 

 

 

 

Data wejścia w życie regulaminu: 25 grudnia 2014 r.

 

Sygnet 999682f670c823820469f1dea0791d7b53911f588eacafaa47f5e4b6798d60a6 Mustache.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Blue loader bf858f26b65a5e7f970b8dcc299b009e3144531a9a2dad50a32465ed01f5ca21